KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Engin Baran (“EVP Index”) tarafından EVP Index’in 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak EVP Index sitesi (https://www.evpindex.com) ziyaretçilerinin (“Ziyaretçiler”) kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve Ziyaretçiler’i bilgilendirmek amacıyla kaleme almıştır.

1.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. EVP Index herhangi bir şekilde özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmanızı istemez. EVP Index ile ilişkiniz kapsamında hangi etkileşim yoluyla olursa olsun özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmayınız.

İşlenen kişisel verileriniz aşağıdaki şekildedir:

 • Kimlik Bilgileri: Ad-soyad
 • İletişim Bilgileri: E-posta adresi, telefon numarası
 • Kullanıcı İşlem Bilgileri: Ziyaretçiler’ce yardım ve hizmet istenilen hususa ilişkin açıklamalar, fotoğraflar, tarihler ve bu suretle Ziyaretçiler’in kendi rızası ile aktardığı sair bilgiler, iş başvurusu veya hizmet alımı yapmak için Ziyaretçiler’ce aktarılan özgeçmiş bilgileri ve ticari bilgiler.
 • Diğer Bilgiler: Site üzerindeki dil, çerez, kullanım tercihleri, kullanım alışkanlıkları

 

2.KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz EVP Index sitesi üzerinden; otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile veyahut herhangi bir iletişim formunu doldurmanız sureti ile toplanmaktadır.

Bunun haricinde, çerezler (cookies) aracılığıyla kişisel verileriniz işlenmektedir. EVP Index’in çerez kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

3.KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenecektir.

Kişisel verilerinizi işleme amaçları aşağıda belirtilmektedir:

 • EVP Index sitesi vasıtasıyla EVP Index ile iletişime geçebilmenizi mümkün kılmak, bu suretle sizlerle daha sonradan iletişime geçebilmek,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlamak,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi vermek,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısını oluşturmak ve yönetmek,
 • Ziyaretçiler ile iletişime geçmek ve kullanıcılarla olan ilişkileri yönetmek,
 • İş başvurusu süreçlerini yürütmek ve yönetmek,
 • Ziyaretçilerin memnuniyetine yönelik çalışmalar yürütmek,
 • Hizmetlerimizi geliştirmek için analizler gerçekleştirmek,
 • Talep/şikayetlerin takibini sağlamak ve bunları sonuçlandırmak,
 • EVP Index’in sunduğu hizmetleri tanıtmak; pazarlama faaliyetlerini yürütmek,
 • EVP Index operasyonlarının güvenliği ve devamlılığı için usulsüzlük kontrolleri gerçekleştirmek,
 • EVP Index’teki yenilikler, güncellemeler ve hatalar hakkında Ziyaretçiler’i bilgilendirmek ve onlardan geri dönüş almak,
 • Faaliyetlerimizi ve hukuki süreçleri mevzuata uygun olarak yürütmek.

4.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLERKEN DAYANILAN HUKUKİ SEBEPLER

 

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, aşağıda belirtilenlere dayalı olarak işlenmektedir:

Dayanılan Hukuki Sebepler

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel veri işlemenin EVP Index ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Kullanıcı İşlem Bilgileri

Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Kullanıcı İşlem Bilgileri

Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, Diğer Bilgiler

Kişisel verilerin işlenmesine tarafınızdan açık rızanın verilmiş olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Kullanıcı İşlem Bilgileri, Diğer Bilgiler

5.KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILDIĞI DURUMLAR

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan -yurtiçi ve yurtdışındaki- taraflar ile, yine aşağıda belirtilen amaçlarla paylaşılmaktadır:

Çalışanlarımız ile

Ziyaretçiler ile çalışanlarımız arasındaki bilgi akışını sağlıklı bir şekilde yürütmek ve EVP Index’in temel hizmetlerinin ifasını gerçekleştirebilmek.

Yurtiçindeki ve/veya Yurtdışındaki

IT şirketleri ve EVP Index İş Ortakları ve İştirakleri ile

EVP Index’in kullanıcılarına sunduğu hizmetlerle ilgili tedarikçilerden destek almak, finans ve muhasebe işlerini yürütmek, iş ortakları ve tedarikçi ilişkilerini yönetmek, teknik altyapı desteği alabilmek, elektronik posta  sunucumuzun yönetimi, bakımı ve teknik desteğini sağlamak.

Yetkili Kişi, Kurum ya da Kuruluşlar ile

Yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi vermek, hukuki yükümlülükleri yerine getirmek, hukuki süreçleri yürütmek ve faaliyetleri mevzuata uygun olarak yürütmek.

Harita uygulaması için Google altyapısı kullanılmaktadır. Google’ın kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkında bilgi için https://policies.google.com/privacy?hl=tr&fg=1 adresini ziyaret edebilirsiniz.

6.KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARIN KULLANILMASI

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi evp@evpindex.com adresine iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şartları taşımayan başvurular, şartları karşılaması için sizden talep edilebilecek ek bilgi tamamlanmadığı müddetçe, değerlendirmeye alınmayacaktır.

EVP Index, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve/veya en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bununla birlikte taleplerinizin yerine getirilmesi nedeniyle ek bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin talep edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

EVP Index’in işbu Aydınlatma Metni’ni, iş gereksinimleri, kanuni gereksinimler doğması halinde tek taraflı olarak güncelleme hakkı saklıdır. Bu metnin en güncel haline ulaşmak için sitenin ilgili sayfasını düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

Taleplerinizi yazılı olarak, Esentepe Emekli Subay Evleri 12.Blok No:3 Da:3 Şişli 34394 İstanbul adresine noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektupla gönderebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz.